Wijnvriend, uw wijnspecialist

Disclaimer

Disclaimer/Gebruiksvoorwaarden WijnVriend.com

1. Toepasselijkheid
Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik en/of downloaden van informatie – in welke vorm dan ook – van de websites WijnVriend.com van WijnVriend.com.

2. Akkoordverklaring
Indien u deze Gebruiksvoorwaarden niet of niet in zijn totaliteit wenst te aanvaarden, bent u niet gerechtigd WijnVriend.com te bezoeken en gebruik te maken van deze website. Indien u gebruik maakt van WijnVriend.com geeft u daarmee aan onderhavige Gebruiksvoorwaarden te aanvaarden. WijnVriend.com is echter te allen tijde gerechtigd u de toegang tot WijnVriend.com te ontzeggen.

3.Wijziging
WijnVriend.com is te allen tijde gerechtigd de informatie op WijnVriend.com en deze Gebruiksvoorwaarden en de Algemene Voorwaarden te wijzigen. WijnVriend.com adviseert u WijnVriend.com en de Gebruiksvoorwaarden en de Algemene Gebruiksvoorwaarden regelmatig te raadplegen.

4. Doel WijnVriend.com
WijnVriend.com beoogt de bezoeker informatie te verstrekken over wijn in de breedste zin des woords. Op de door WijnVriend.com aangeboden producten zijn de voorwaarden van WijnVriend.com van toepassing. WijnVriend.com streeft naar een juiste informatievoorziening, maar garandeert niet dat de geboden informatie correct of altijd actueel is. Hoewel WijnVriend.com de informatie op WijnVriend.com met uiterste zorg heeft samengesteld en haar uiterste best doet deze informatie zo nauwkeurig, actueel en volledig mogelijk te houden, kan aan deze informatie geen rechten worden ontleend.

5. Eigendom

Alle rechten op WijnVriend.com en alle informatie op deze website berusten volledig bij WijnVriend.com. WijnVriend.com behoudt alle rechten voor. Alle informatie – in welke vorm dan ook – wordt beschermd door het auteursrecht, merkenrecht, handelsnaamrecht of ander intellectuele- of industriële eigendomsrecht en blijft ten alle tijde eigendom van WijnVriend.com. Voor de samenstelling, het uiterlijk en de inhoud van alle pagina’s van WijnVriend.com geldt: © 2011 WijnVriend.com, Nederland.

6. Informatie
WijnVriend.com en de hierinopgenomen informatie wordt geleverd zoals u deze hier aantreft, zonder enige uitdrukkelijke of geïmpliceerde garantie. Het is niet toegestaan informatie die van WijnVriend.com wordt verkregen te wijzigen, kopiëren, distribueren, openbaarmaken, verbinden met andere websites, aan derden ter beschikking te stellen, dan wel anderszins te gebruiken als vermeld in dit artikel.

7. Gebruiksrecht
WijnVriend.com verleent u als bezoeker het recht om de informatie van de website uitsluitend voor persoonlijke doeleinden te gebruiken. Het is niet toegestaan WijnVriend.com te gebruiken voor onrechtmatige handelingen dan wel handelingen welke op grond van deze Gebruiksvoorwaarden of de wet niet zijn toegestaan. Het is, met inachtneming van deze Gebruiksvoorwaarden, wel toegestaan de informatie te gebruiken voor zover dit technisch gezien noodzakelijk is om WijnVriend.com te kunnen raadplegen of WijnVriend.com in zoekmachines opzoekbaar te maken. Ieder ander gebruik wordt uitdrukkelijk verboden. In het bijzonder is het verboden om WijnVriend.com te monitoren of te verveelvoudigen. Dat geldt eveneens voor gegevens en content die door WijnVriend.com worden ontsloten. Bovendien is het verboden WijnVriend.com – al dan niet in delen – integraal te downloaden, de verwerkingskracht van de servers van WijnVriend.com voor andere doelen te gebruiken dan hierboven is toegestaan, de Website te overvloeden met elektronische berichtenverkeer dat bestemd is om de werking te verstoren.

8. Beveiliging
WijnVriend.com spant zich in om haar websites of de servers waar haar websites op staan naar de stand van techniek met passende beveiligingsmaatregelen te beschermen tegen virussen of schadelijke programma’s.

9. Plaatsing berichten
De berichten die de bezoeker van WijnVriend.com achterlaat en voor derden te lezen zijn, dienen een duidelijk en aantoonbaar verband met de inhoud van WijnVriend.com te hebben en dienen niet in strijd met de openbare orde of goede zeden te zijn, niet beledigend of anderszins aanstootgevend voor of onrechtmatig jegens derden te zijn, geen inbreuk te maken op rechten van derden, geen aanleiding tot strafrechtelijke of civielrechtelijke procedures te kunnen zijn en geen virussen of andere schadelijke bestanden te bevatten. WijnVriend.com staat er op geen enkele wijze voor in dat de voor derden toegankelijke berichten geheim worden gehouden. WijnVriend.com is ten allen tijde gerechtigd om geplaatste berichten te weigeren, te verwijderen of te wijzigen en/of deze berichten aan justitiële overheidsinstanties te verstrekken.

10. Aansprakelijkheid
WijnVriend.com sluit iedere aansprakelijkheid uit voor alle directe, indirecte en gevolgschade, schade uit welke hoofde dan ook ontstaan, voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik van WijnVriend.com, in het bijzonder als gevolg van het gebruik van de informatie op WijnVriend.com, dan wel door de tijdelijke onmogelijkheid om WijnVriend.com te kunnen raadplegen, tenzij en voorzover de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van WijnVriend.com

11. Conversie
Indien enige bepaling uit deze Gebruiksvoorwaarden nietig, vernietigbaar of anderszins niet afdwingbaar is dan wordt deze bepaling geacht te zijn vervangen door een wel geldige en afdwingbare bepaling welke de oorspronkelijk intentie van de nietige, vernietigbare of niet-afdwingbare bepaling zoveel mogelijk benadert. De overige bepalingen blijven onverminderd van kracht.

12.  Verkoop producten
Voor de verkoop van producten op WijnVriend.com gelden de aldaar genoemde Algemene Voorwaarden. Onderhavige Gebruiksvoorwaarden zijn voor situaties welke de verkoop van producten betreffen, aanvullend van toepassing. Bij strijdigheden prevaleren de Algemene Voorwaarden.

13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Alle geschillen, inclusief geschillen welke slechts door een partij als zodanig worden beschouwd, welke op enigerlei wijze verband houden met het gebruik van WijnVriend.com worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht en zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter te Utrecht.